dilluns 20 de maig de 2024
Sou a: Inici / L'Ajuntament / Ordenances / Ordenances Fiscals

Ordenances Fiscals

Recull de les ordenances fiscals vigents

 

Ordenança núm. 1.- Impost de Béns Immobles
descarregar BOP BOP núm. 154 2000
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 038 2003
descarregar BOP BOP núm. 157 2003
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 181 2009
descarregar BOP BOP núm. 179 2010
descarregar BOP BOP núm. 184 2011
descarregar BOP BOP núm. 178 2012
descarregar BOP BOP núm. 249 2019
Ordenança núm. 2.- Impost d´ Activitats Econòmiques
descarregar BOP BOP núm. 160 1992
descarregar BOP BOP núm. 154 2000
descarregar BOP BOP núm. 038 2003
descarregar BOP BOP núm. 157 2003
Ordenança núm. 3.- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
descarregar BOP BOP núm. 160 1992
descarregar BOP BOP núm. 154 2000
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 157 2003
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 184 2007
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 184 2011
descarregar BOP BOP núm. 247 2017
descarregar BOP BOP núm. 249 2019
Ordenança núm. 4.- Impost de construccions, Instal·lacions i Obres
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 038 2003
descarregar BOP BOP núm. 157 2003
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 184 2007
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 249 2022
Ordenança núm. 5.- Taxa de clavegueram
descarregar BOP BOP núm. 160 1992
descarregar BOP BOP núm. 154 2000
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 157 2003
descarregar BOP BOP núm. 165 2004
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 175 2006
descarregar BOP BOP núm. 184 2007
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 179 2010
descarregar BOP BOP núm. 184 2011
descarregar BOP BOP núm. 178 2012
Ordenança núm. 6.- Taxa del cementiri municipal
descarregar BOP BOP núm. 160 1992
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 157 2003
descarregar BOP BOP núm. 165 2004
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 175 2006
descarregar BOP BOP núm. 184 2007
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 184 2011
descarregar BOP BOP núm. 252 2021
Ordenança núm. 7.- Taxa per llicència d´ obertura d´establiments
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
Ordenança núm. 8.- Taxa per recollida d´escombraries
descarregar BOP BOP núm. 160 1992
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 157 2003
descarregar BOP BOP núm. 165 2004
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 175 2006
descarregar BOP BOP núm. 184 2007
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 179 2010
descarregar BOP BOP núm. 184 2011
descarregar BOP BOP núm. 178 2012
descarregar BOP BOP núm. 245 2023
Ordenança núm. 9.- Taxa pel subministrament d´aigua, gas i electricitat.
descarregar BOP BOP núm. 160 1992
descarregar BOP BOP núm. 157 1998
descarregar BOP BOP núm. 154 2000
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 157 2003
descarregar BOP BOP núm. 165 2004
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 029 2008
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 181 2009
descarregar BOP BOP núm. 184 2011
Ordenança núm. 10.- Taxa per la prestació de serveis de cases de bany, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues.
descarregar BOP BOP núm. 157 1998
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 157 2003
descarregar BOP BOP núm. 165 2004
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 175 2006
descarregar BOP  BOP núm. 184 2007
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 184 2011
descarregar BOP BOP núm. 070 2018
descarregar BOP BOP núm. 104 2018
Ordenança núm. 11.- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
descarregar BOP BOP núm. 157 1998
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
Ordenança núm. 12.- Taxa per la prestació del servei de veu pública.
descarregar BOP BOP núm. 157 1998
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 165 2004
Ordenança núm. 13.- Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic, amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
descarregar BOP BOP núm. 160 1992
descarregar BOP BOP núm. 157 1998
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 184 2011
descarregar BOP BOP núm. 104 2018
Ordenança núm.14.- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d´ús públic, i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
descarregar BOP BOP núm. 160 1992
descarregar BOP BOP núm. 157 1998
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 165 2004
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
Ordenança núm. 15.- Preu públic prestació del servei o realització d'activitats, escorxador, llotges i mercats.
descarregar BOP BOP núm. 160 1992
descarregar BOP BOP núm. 157 1998
descarregar BOP BOP núm. 154 2000
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
Ordenança núm. 16.- Ordenança General de Contribucions especials.
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
Ordenança núm. 17.- Taxa per expedició de plaques i altres distintius.
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
Ordenança núm. 18.- Taxa per expedició de documents administratius.
descarregar BOP BOP núm. 157 1998
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
Ordenança núm. 19.- Taxa per la prestació del servei de la llar d´infants.
descarregar BOP BOP núm. 157 1998
descarregar BOP BOP núm. 154 2000
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 157 2003
descarregar BOP BOP núm. 165 2004
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 175 2006
descarregar BOP BOP núm. 184 2007
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 179 2010
descarregar BOP BOP núm. 184 2011
descarregar BOP BOP núm. 142 2022 (text refós)
Ordenança núm. 20.- Ordenança reguladora dels Preus Públics.
descarregar BOP BOP núm. 157 1998
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 038 2003
Ordenança núm. 21.- Preu Públic per festes i actes lúdics.
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
Ordenança núm. 22.- Preu Públic per la prestació de serveis en l´emissora municipal.
descarregar BOP BOP núm. 152 2001
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 165 2004
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 175 2006
Ordenança núm. 23.- Impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 184 2007
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 078 2022
descarregar BOP BOP núm. 211 2023
descarregar BOP BOP núm. 13 2024
Ordenança núm. 24.- Taxa per la utilització de sales d´equipament municipals.
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 165 2004
Ordenança núm. 25.- Taxa per la prestació dels serveis d´intervenció Integral de l´Administració municipal en les activitats i instal·lacions.
descarregar BOP BOP núm. 157 2002
descarregar BOP BOP núm. 175 2006
Ordenança núm. 26.- Taxa per l´aprofitament especial del domini públic local a favor d´empreses explotadores de serveis de subministrament d´ interès general.
descarregar BOP BOP núm. 181 2009
Ordenança núm. 27.- Taxa per l´ensenyament a l´Aula Municipal de Música.
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 175 2006
descarregar BOP BOP núm. 184 2007
descarregar BOP BOP núm. 183 2008
descarregar BOP BOP núm. 181 2009
descarregar BOP BOP núm. 179 2010
descarregar BOP BOP núm. 184 2011
descarregar BOP BOP núm. 142 2022 (text refós)
Ordenança núm. 28.- Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
descarregar BOP BOP núm. 179 2005
descarregar BOP BOP núm. 175 2006
descarregar BOP BOP núm. 184 2007
Ordenança núm. 29.- Preu Públic per a la prestació de Serveis de l´empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, SA.
descarregar BOP BOP núm. 175 2006
descarregar BOP BOP núm. 038 2007
Ordenança núm. 30.- Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
descarregar BOP BOP núm. 038 2007
Ordenança núm. 31.- Taxa per immobilització i/o retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
descarregar BOP BOP núm. 029 2008
Ordenança núm. 32.- Taxa per retirada de vehicles estacionats defectuosa o abusivament a la via pública per mitja de grua i la custodia al dipòsit condicionat. 
descarregar BOP BOP núm. 181 2009
Ordenança núm. 33.- Taxa per la utilització dels horts municipals.
descarregar BOP BOP núm. 247 2017
Ordenança núm. 34.- Ordenança fiscal reguladora del preu públic dels àpats de la festa major
descarregar BOP BOP núm. 197 2023
Ordenança núm. 35.- Ordenança reguladora del servei públic municipal d'activitats de lleure i esbarjo dels casals per a infants i joves
descarregar BOP BOP núm. 226 2023

Destacats

Escola Bressol Municipal "Pas a Pas"
Escola de Música Municipal
Radio Rosselló Online
Entitats i associacions
Garantia Juvenil
Informació Municipal
Esports Rosselló
eBando
Galeria Fotogràfica
Administració
Logo Rosselló

Av. Catalunya, 2,

25124 Rosselló, Lleida

973 73 00 01

Projecte desenvolupat per Logo SEMIC