dimarts 21 de maig de 2024
Sou a: Inici / Notícies / ADEQUACIÓ DE LES EXPLOTACIONS PORCINES

ADEQUACIÓ DE LES EXPLOTACIONS PORCINES

Notificació per a l’adequació de les explotacions porcines al que estableix el RD 159/2023 de 7 de març pel qual s’estableixen disposicions per a l’aplicació de la normativa de la UE sobre controls oficials en matèria de benestar animal i es modifiquen varis reials decrets.

10-10-2023

NOTIFICACIÓ ALS AJUNTAMENTS PER A L’ADEQUACIÓ DE LES EXPLOTACIONS PORCINES AL QUE ESTABLEIX EL RD 159/2023 DE 7 DE MARÇ PEL QUAL S’ESTABLEIXEN DISPOSICIONS PER A L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA UE SOBRE CONTROLS OFICIALS EN MATERIA DE BENESTAR ANIMAL I ES MODIFIQUEN VARIS REIALS DECRETS.
Amb la publicació del Reial decret 159/2023 el passat 7 de març s’obliga a totes les explotacions porcines que ja estiguin en funcionament en data 8 de març de 2023, a que el 8 de març de 2025 s’adaptin al que estableix aquesta normativa, entre altres coses i com més importants les següents destacar:
- Reducció de densitats a les granges.
- Disposar de zones per a poder aïllar els animals que per raons de benestar animal o sanitàries ho requereixin. Aquestes zones seran un 2,5% de la capacitat de l’explotació
- Etc...
Per poder complir amb aquests requisits les explotacions es veuran obligades bé a reduir la capacitat (o sigui les places de porcs) o bé ampliar les instal·lacions (allargant naus o construint naus noves).
D’acord amb el decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Al seu article 49.3 estableix:
“En el cas de projectes que comportin l’establiment o l’ampliació d’activitats ramaderes, s’han de sotmetre a informació pública per un termini de vint dies i a l’informe del departament competent en matèria de ramaderia relatiu al compliment dels requisits de distàncies establerts per la normativa sobre ordenació ramadera. La llicència corresponent només es pot atorgar si aquest informe és favorable. En el cas que aquests projectes superin els llindars a què fa referència l’apartat 2, aquest informe i el projecte tramitat s’han d’aportar conjuntament amb la sol·licitud de l’informe corresponent de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui. Tanmateix, els projectes relatius a activitats ramaderes preexistents que, sense incrementar la capacitat productiva de les instal·lacions, només comporten obres per a adaptar aquestes instal·lacions a les exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de ramaderia no requereixen els informes esmentats, sinó que resten subjectes únicament a llicència municipal”
Atès que per adaptar-se a la normativa de benestar animal, no s’incrementa la capacitat productiva de les instal·lacions, sinó que les modificacions només comporten obres, per tal de mantenir la capacitat autoritzada i no haver de reduir el cens, ens adrecem a vosaltres per tal de recordar-vos que en aquest cas caldria aplicar el que estableix el punt 3 de l’article 49 del text refós de la llei d’urbanisme, per agilitzar la tramitació dels expedients. No obstant, si que caldrà sol·licitar l’informe de les condicions d’ubicació al DACC, sense haver de passar per la Comissió territorial d’urbanisme, o sigui que el pot demanar directament a l’Oficina Comarcal corresponent, per assegurar que l’ampliació de superfície compleix amb el que estableix l’article 15.3 del RD 306/2020, d’ordenació de les granges porcines.

Destacats

Escola Bressol Municipal "Pas a Pas"
Escola de Música Municipal
Radio Rosselló Online
Entitats i associacions
Garantia Juvenil
Informació Municipal
Esports Rosselló
eBando
Galeria Fotogràfica
Administració
Logo Rosselló

Av. Catalunya, 2,

25124 Rosselló, Lleida

973 73 00 01

Projecte desenvolupat per Logo SEMIC