dimarts 28 de maig de 2024
Sou a: Inici / Notícies / Aprovació Definitiva Projecte Constructiu d’Urbanització del Pla Parcial Urbanístic SUD-1

Aprovació Definitiva Projecte Constructiu d’Urbanització del Pla Parcial Urbanístic SUD-1

Aprovació definitiva del Projecte Constructiu d’Urbanització del Pla parcial Urbanístic SUD-1, per a usos residencials i terciaris del Terme Municipal de Rosselló...

19-09-2011

ANUNCI

Per Resolució de l’Alcaldia, de data 14 de setembre de 2011, es va resoldre el següent:

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de del Pla parcial Urbanístic SUD 1 “Costa dels Carros“ de Rossello., redactat per Consulting Arq Coas- Invall SA   i amb un pressupost de PEM de 11.878.091,29 euros., condicionat a que prèviament a l’execució de l’obra , es presenti i formuli mitjançant document adient els tràmits següents :
 
Segon.- Condicionar l’inici de la seva execució a que a que prèviament es presenti i formuli mitjançant document adient els requeriments assenyalats en els informes que consten a l’expedient dels diverses organismes i empreses subministradores de serves afectades.
 
Tercer.-. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de LLeida i notificar-ho a les persones interessades.
 
Quart.- Comunicar la present resolució a la Comissió Territorial d’urbanisme de LLeida als efectes de l’article 89.8 , del  Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme., perquè l’aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic SUD 1 sigui plenament executiva.
 
Cinquè.- Indicar expressament que la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, contra la qual procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de LLeida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació
 
La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
 
El Projecte es pot examinar en les oficines de l’Ajuntament de Rosselló, de 9,00. hores a 14. hores, de dilluns a divendres.
 
Rosselló., 15 de setembre de 2011.
 
L’alcalde
  
Josep Abad Fernandez

 

Enllaç al Projecte Constructiu

Destacats

Escola Bressol Municipal "Pas a Pas"
Escola de Música Municipal
Radio Rosselló Online
Entitats i associacions
Garantia Juvenil
Informació Municipal
Esports Rosselló
eBando
Galeria Fotogràfica
Administració
Logo Rosselló

Av. Catalunya, 2,

25124 Rosselló, Lleida

973 73 00 01

Projecte desenvolupat per Logo SEMIC