divendres 24 de maig de 2024
Sou a: Inici / Notícies / Edicte

Edicte

Anunci sobre l’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

19-11-2014

Anunci sobre l’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Rosselló  de data 28 d’abril de  2014 es va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte Executiu d’edifici destinat a Sala de Vetlles  redactat per l’arquitecte Sra. Noemi Bañeres , amb un pressupost d’execució per contracta de Cent vuitanta dos mil vuit-cents quaranta euros amb seixanta cèntims ( 182.840,60 € ).

Sotmès al tràmit d’informació pública per termini de trenta dies mitjançant anuncis publicats al BOPLL, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que en el citat termini s’hagin presentat al·legacions, de conformitat amb el citat acord  al·ludit el projecte ha quedat aprovat definitivament.

 

Es fa públic, per a general coneixement, amb la indicació que l’acord esmentat és definitiu en via administrativa i els interessats hi poden interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Lleida, en el termini de dos mesos o bé, potestativament, poden interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte  en el termini d’un mes des de la seva notificació/o publicació, advertint-los, en aquest supòsit que fins que no s’hagi resolt el recurs de reposició no podran interposar recurs contenciós administratiu.

 
Rosselló, 18 de novembre de  2014
 
 Josep Abad Fernandez

 

Alcalde

Destacats

Escola Bressol Municipal "Pas a Pas"
Escola de Música Municipal
Radio Rosselló Online
Entitats i associacions
Garantia Juvenil
Informació Municipal
Esports Rosselló
eBando
Galeria Fotogràfica
Administració
Logo Rosselló

Av. Catalunya, 2,

25124 Rosselló, Lleida

973 73 00 01

Projecte desenvolupat per Logo SEMIC