dimecres 12 de juny de 2024
Sou a: Inici / Notícies / Jutge de Pau Titular

Jutge de Pau Titular

A partir del dia 1 d'agost. S’obre un termini de 20 dies hàbils perquè les persones que hi estiguin interessades sol·licitin el càrrec.

26-07-2017

EDICTE

Finalitzat el mandat del Jutge de Pau Titular , correspon al Ple de l’Ajuntament efectuar l’elecció de la persona que ha de ser designada Jutge de Pau titular del Municipi de Rosselló, de conformitat amb el que disposen els articles 99 a  103 de la Llei Orgànica 6/95 del Poder Judicial , desplegat pel Reglament 3/1995 de 7 de Juny dels Jutges de Pau  .

Per a coneixement general s’obre un termini de 20 dies hàbils perquè les  persones que hi estiguin interessades  i reuneixin les condicions legals , ho sol·licitin per escrit adreçat a la Secretaria de la Corporació , en la qual es podrà examinar l’expedient i demanar l’informació que sigui precisa pel que fa referència a requisits , durada del càrrec ect.

Per poder ser Jutge de Pau titular, és necessari ser espanyol, major d’edat i no estar incurs en cap de les causes d’incapacitat previstes a l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

És per això que totes les persones que reuneixen els requisits establerts en l’article 102 i següents de l’esmentada llei i vulguin concórrer al lloc de Jutge/essa de Pau titular de Rossello, podran presentar les seves sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament. Les sol·licituds s’acompanyaran dels següents documents:

- Fotocopia compulsada del DNI.

-“Currículum vitae” en el qual, especialment, es farà referència a l’activitat desenvolupada en l’actualitat.

- Declaració jurada de no estar incurs en cap de les causes d’incapacitat previstes en l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial

En cas que no hi hagi cap sol·licitant , el Ple de la Corporació escollirà lliurament , amb subjecció als mateixos requisits de procediment de conformitat amb  el article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i comunicarà l’acord al Jutjat de 1ª Instància e Instrucció .

Josep Abad Fernandez .

Alcalde de Rosselló,

Destacats

Escola Bressol Municipal "Pas a Pas"
Escola de Música Municipal
Radio Rosselló Online
Entitats i associacions
Garantia Juvenil
Informació Municipal
Esports Rosselló
eBando
Galeria Fotogràfica
Administració
Logo Rosselló

Av. Catalunya, 2,

25124 Rosselló, Lleida

973 73 00 01

Projecte desenvolupat per Logo SEMIC